MORAVSKO -  SLOVENSKÝ CHODECKÝ POHÁR 2019

 

P  R  A  V  I  D  L  Á      S  Ú  Ť  A  Ž  E

 

1. Do súťaže 3. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára je zaradených 12 pretekov.

2. Moravsko – slovenský chodecký pohár  (MSCHP) je otvorenou súťažou. Možnosť štartu aj bez registrácie v ČAS nebo SAZ.

3. Organizátor preteku vydá propozície a zverejní ich na webe a uverejnených emailových kontaktoch najneskôr do 14 dní pred dátumom preteku.

4. V súťaži jednotlivcov sa do konečného poradia sa započítavajú body z 8 najlepších hodnotených pretekov každého štartujúceho. Aby bol pretekár zaradený do celkového hodnotenia MSCHP 2019 musí absolvovať minimálne 5 pretekov a z toho minimálne 2 preteky v Čechách (pretekár zo Slovenska) alebo na Slovensku (pretekár z Čiech).

5. Bodovane v súťaži jednotlivcov je pre všetky kategórie rovnaké. Víťaz získa 50 bodov a ďalšie miesta o jeden bod menej. V prípade rovnosti bodov v záverečnom hodnotení rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest jednotlivca.  

6. V súťaži zmiešaných družstiev môže štartovať neobmedzený počet pretekárov minimálne v 2 kategóriách, pričom sa do hodnotenia zarátavajú  len 2 najlepšie umiestnení pretekári. Štart družstva sa oznámi v prihláške. V prípade, že klub prihlási 2 a viac družstiev, musí zaslať menovitú prihlášku každého družstva.

7. Zmiešané družstvo získa toľko bodov, koľko získajú 2 najlepšie umiestnení pretekári v jednotlivých kategóriách. V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest členov zmiešaného družstva. V prípade rovnosti bodov v záverečnom hodnotení rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest členov zmiešaného družstva.

8. Protesty po zverejnení výsledkov u hlavného rozhodcu do 30 minút.

9. Pretekár prednostne štartuje vo svojej vekovej kategórii. Štart vo vyššej vekovej kategórii je možný len so súhlasom rodičov a riaditeľa preteku. Štart v nižšej vekovej kategórii je možný mimo súťaž bez pridelenia bodov a cien. Pre slovenských pretekárov platia pravidlá SAZ o rozsahu pretekania  vo svojej vekovej kategórii aj v zahraničí.

10. Zaradení do kategórie je na základe roku narodenia. V elektronickej prihláške a pri prezentácii sa predloží napr. zdravotná kartička nebo písomný zoznam detí s dátumom narodenia. V prípade neoprávneného štartu sa výsledky pretekára anulujú, body so súťaže jednotlivcov a zmiešaných družstiev nezíska.

11. Na pretekoch rozhodujú minimálne 3 chodecký rozhodcovia a vrchník chôdze.

12. Za zdravotný stav detí zodpovedajú rodičia, tréneri, alebo vedúci výprav.                                                                                  

13. Vekové kategórie a doporučené vzdialenosti , ktoré sú záväzné pre usporiadateľa MSCHP. 

prípravka                                   2010  a mladší                                          500 – 1000m   

najmladšie žiactvo                     2008  -  2009                                            500  – 1000m

mladšie žiactvo                          2006  -  2007                                            2000 – 3000m

staršie žiactvo                            2004  -  2005                                            2000 – 5000m          

juniori - ky (16 až 19 rokov)        2003  -  2000                                           3000 – 10000m

dospelí M, Ž,                              1999  -  1970                                           3000 – 10000m

veteráni M nad 50rokov             1969 a starší                                            3000 – 10000m